Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Bizalom Isten Szeretetében

Mit jelent ez a szó: bizalom ? Az olyan személyre irányuló érzésünk, akiben megbízunk.
Mihez hasonlítható a bizalom? Bánk József a Latin bölcsesség c. könyvében ezt írja :

"Fides ut anima, unde abiit, eo nunquam rediit. (Publ.Syrus )
"A bizalom olyan, mint a lélek - ha egyszer elszáll, nem tér vissza többé."

Még másra is figyelmeztet bennünket : "Fide, sed cui vide !" Bízzál, de nézd meg jól, hogy Kiben!"
Mire van nekem szükségem, ha Istenben akarok bízni? H i t r e !
..."a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik. " Zsidókhoz írt levél 11, 6.
Dávid király mondja az Istenben bízó emberről : "Boldog az az ember, a ki ő benne bízik!" Zsoltárok 34, 9.

Milyen lehet az ilyen ember? "Szíve erős, az Úrban bizakodó!" Zsolt. 112, 7.
Hogyan mutatta ki Isten az Ö szeretetét az ember iránt ? Miért lehet benne bízni?
János apostol által így van írva az I. levél 4,9-10 versekben :
"Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. "

Mivel a bűnt elkövető embernek közbenjáróra lett szüksége, Isten szeretetében elküldte az ő Fiát. Pál apostol ezt írja az I. Timótheus 2, 4-5. versében:
"Aki - Isten - azt akarja hogy minden ember idvezűljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus."

Ki is Jézus? Mit jelent az én személyes életemben Jézus ?
Ha nevét halljuk, szívünket a szeretet lágy melegsége hatja át. Oly igazi belső boldogságot érzünk, amit megmagyarázni nem lehet, igazán leírni sem - de érezni annál jobban.

Vajon mindenkiben ezt az érzést váltja ki ez a csodálatos név? Talán vannak sokan, akikben igen, csak még önmaguknak sem merik bevallani, de bizonyárra vannak sokan kiknek semmit sem jelent, s talán olyanok is vannak, kikben inkább az ellenszenv érzete kerül felszínre e név hallatán.

Ki is volt Jézus ?
Többféle jellemzését ismerünk:
Jézus, aki által teremtetett a világmindenség, Jézus, a Messiás, Jézus a názáreti, Jézus az ácsmester fia, Jézus a nagy tanító, Jézus a betegek gyógyítója, Jézus, ki önként vállalta az önmegtagadást, az önfeláldozást, szeretetből a mindennapi kereszt hordozását, Jézus, aki kereszthalált halt minden emberért, Jézus, aki elveszi a világ bűneit, Jézus mint egyedüli közbenjáró...Jézus, aki elment, hogy helyet készítsen minden embernek....s még sorolhatnám a sort sokáig.

Miért vállalta mindezt Jézus?
Csak egyetlen szó tud erre válaszolni: a szeretet szava.

A BIBLIA ARANYSZÖVEGE: János evangéliuma 3, 16.
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
Csodálom Isten szeretetét még azért is, hogy a kicsiny teremtett embernek döntési jogot adott: Ezt olvashatjuk: Mózes V. Könyve 30, 15. 19. versében:
"Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod."

Isten Fiának - Jézusnak - emberi volta mindent jelent számunkra.

Aranylánc: általa Istenhez köt bennünket.
Barát: "Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok Néktek." János ev. 15, 14.
Értem imádkozó: "Ennekokáért ő mindenképpen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök." Zsid. 7, 25.
Péternek is mondá: "Simon! Simon! Íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mint a búzát: De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.." Lukács 22, 31-32.

Jairus leányának feltámasztása
Jairus leányának feltámasztása
Mindig velem van: "Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán. Ismeri a házat, melyben lakunk, s mindegyik lakó nevét is. ... Minden lelket oly tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért meghalt. Mindenkinek a bánata fáj szívének. A segélykiáltás fülébe hatol. Azt is tudja, kik hallják boldogan hívását, s készek alávetni magukat pásztori gondoskodásának... Senkit sem kényszerít, hogy kövesse. "Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel.." Hóseás 11, 3. - Jézus Élete 407.
Gyógyító :
Róla szóló jövendölés: "Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét." Luk. ev. 4,18.

A jövendölés beteljesedése
"ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket..." Ap. csel. 10, 38.   "És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtelenséget." Máté 4,24.Amikor Jézustól megkérdezték: "Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus felelete így hangzott: A vakok látnak, és a sánták járnak: a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik: És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik." Máté 11,4-6.
Naini ífju feltámasztása.
Naini ífju feltámasztása.
Mindenki ismei Jézus csodatételeit: A vak fiatal meggyógyítása, a siketnéma, a vízkóros, a tíz bélpoklos, a százados szolgája, a gutaütött ember, a vérfolyásos asszony, a megszáradt kezű ember, a vak Bartimeus meggyógyítását... és még sorolhatnánk.

De nemcsak Önmaga életére mondta: "Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt,"(János 10,12.), hanem feltámasztotta Lázárt, a naini özvegy fiát, Jairus leányát is.

Közbenjáró:
"Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében." I.Timótheus 2, 5-6.
Krisztus az Atya jobbján álló közbenjárónként mindig rajtunk tartja szemét, mert annyira szükséges, hogy megtartson minket közbenjárásával, mint amennyire az szükséges, hogy megváltson minket vérével." 174.o.

Üdvözítő:
"Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson." I.Timót. 2,4.
"És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül." János I. levele 4, 14.

Megváltó:
"Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata." Kolossé 1, 14.
"Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg .... Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén." Péter I. levele 1, 18-19.

Mielőtt elment egy szép ígéretet adott tanítványainak:
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van: ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket: hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek." János evang. 14, 1-3.

Milyen lesz ez a megígért otthonunk:
"Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban." Ésaiás 32, 17.
"A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek." I.Kor. 2, 9.
Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak. Ésaiás 65,17.
"És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel: leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak: havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki." Ezékiel 47, 12.

Hogyan fog visszajönni gyermekeiért?
"Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, a miképpen láttátok őt felmenni a mennybe." Ap. Csel. 1, 11.
"Íme eljő a felhőkkel: és minden szem meglátja őt," János Jelenések 1, 7.

Mit jelent nékem ma Jézus?

Mit jelent nékem a 2000 év előtti földre jövetele, emberré létele, Mária által való megszületése? Mindenekben mindent!

Elmondhatom, mint Pál apostol : Tudom kiben hittem ! Tudom kiben bízok ma. Ö az Orvosok Orvosa! Ő az életadó!
Minden nap fogja a kezem, velem van, mint legjobb barát. Mindig megsegít ha kérek Tőle. Hittel és erős vágyakozással fogom hozzám lenyújtott szent kezét. Boldogan tapasztaltam sokszor életemben Dávid király szavait: "Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram!" Zsoltárok 139,4.
Készülök nap, mint nap a Vele való találkozásra, hogy elvigyen oda: hol nem lesz betegség, sem fájdalom, sem sírás. Ahol gyermekeinek békességes hajlékot ad. Biztonságos sátrat. Gondtalanságot. Mit látunk ma? Zűr-zavart, békétlenséget, nyugtalanságot... Beteljesedtek az írások szavai: " Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel." Lukács ev. 21,26.

Készülök, hiszen az idő már igen rövid mikor újból lejön - e földre, de most nem, mint kicsiny gyermek, hanem mint Királyoknak Királya és Uraknak Ura.
Kedves Olvasóm ! Ha életre kelt szívében a vágy, hogy naponta táplálja lelki életét a Szent Biblia szavaival, naponta találkozik Jézussal, beszélget vele, s megtapasztalja az igazi szeretet érzését, melegséget, boldogságot s a belső békességet.. Ö mondta, s csakis Ö mondhatta: "Békességet hagyok néktek: az én békességemet adom néktek: nem úgy adom, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen." János ev.14,27.

Csak Ő mondhatta, mondta a meggyógyult nőnek: "Bízzál leányom, a te hited megtartott Téged, eredj el békességgel!" Lukács ev. 8, 48.

Van kiben bízni!

Bízhatunk erős hittel. Ö, mikor a földön járt minden hozzáforduló beteget meggyógyított. Nem mondta: gyógyíthatatlan! Minden betegnek szeretném szívébe vésni: Ö ma is úgy tud gyógyítani, mint mikor itt járt az emberek között. Ö ma is nagyon szeret minden embert. De valamit mondott a gyógyulás megtörténtekor: "Imé meggyógyultál: többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod! "

Kívánom tapasztalja meg személyesen azt a belső nyugalmat, melyet az igazi bizalom által nyerhet az ember, hiszen Benne nem lehet csalatkozni!. Rólunk is lehessen ezt mondani , mint Dávid király írja :
"Benned bíztak atyáink, bíztak és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és megmenekültek: benned bíztak és nem szégyenültek meg. " Zsoltárok 22, 5-6.

Mi sem csalatkozunk soha Benne, ha teljes szívvel és hittel erős a bizodalmunk. Kívánom, tapasztalja meg személyesen ezt a boldog érzést.

Szeretettel: Bokor Katalin