Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Egészségügyi reform a Biblia fényében

Mit jelent s szó: reform? Miért, és mikor van szükség a reform végrehajtására?

Isten: tervezett, teremtett, gondoskodott    
terv: "Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra: uralkodjék ....mind az egész földön..." I.Móz. 1, 26.
véghezvitel: "Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt..." I. Móz. 1,27.
gondoskodása: "És megáldá őket, és monda nékik : Szaporodjatok és  sokasodjatok, és töltsétek be a földet és uralkodjatok a  tenger halain, az ég madarain..." az egész földön. I.Móz. 1,28.
hely: "Ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és  abba helyezteté az embert..." I. Móz. 2,8.
ellátás: Imé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld  színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van: az legyen néktek eledelül: I.Móz. 1, 29.
munka: "..helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze  azt..." I.Móz. 2, 15.
"Isten a munkát áldásnak szánta az ember számára, hogy  értelmét foglalkoztassa, testét erősítse és képességeit  fejlessze....Igazi örömet csak munkaszerető férfiak és nők élvezhetnek.." E.G.W. Pátriárkák és Próféták 29.o.
pihenés: "..megáldá Isten a hetedik napot és megszentelé azt.. ezzel emléket állított teremtési művének. A szombat beiktatása teljesen emlékeztető jellegű az egész emberiség számára. ...nem korlátozódik egyetlen népre.." Pátr.P. 22.o.

Ősszüleinket ártatlannak és szentnek teremtette Isten: azonban nem volt elzárva előlük annak lehetősége, hogy rosszat cselekedhessenek. Isten erkölcsileg olyan szabad akaratú lényekké alkotta őket, akik képesek bölcsességét, jellemét és jóindulatát, követelményinek jogosságát méltányolni: önként szabad akaratból engedelmeskedni, vagy az engedelmességet megtagadni." Pátr. P. 27.
"Mindaddig, amíg Istenhez hívek maradnak, Ádámé és élettársáé az uralom e földön. Korlátlan uralmat adott nekik Isten, minden élő fölött."P.P.30.

Hogyan kellett bebizonyítani szeretetüket?

"A tudás fája, mely a kert közepén, az élet fájának közelében állott, legyen ősszüleink engedelmességének, hitének és szeretetének próbaköve. Míg a kert minden fájáról bátran ehettek, halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg Isten a tudás fája gyümölcsnek élvezetét." P.P. 28.o

ISTEN CSODÁLATOS SZERETETÉNEK MEGNYILVÁNULÁSA:

"Visszatarthatta volna Ádám kezét a tiltott gyümölcs érintésétől, de így az ember már nem lett volna szabad erkölcsi lény, hanem csupán önműködő gép. Szabad választás híján az ember engedelmessége nem önkéntes, hanem kikényszerített lett volna." P.P. 28.o.

Röviden így olvashatunk engedetlenségükről:
"És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséb ől, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék." I. Móz. 3, 6.

"Éva valóban hitt Sátán állításának, hite azonban nem mentette meg a bűnhődéstől. Nem hitt Isten szavának, s ez volt a veszte. Az ítélet alkalmával nem azért marasztalják el az embereket, mert lelkiismeretesen hitték a hazugságot, hanem azért, mert nem hitték az igazságot, mert elmulasztották, hogy megismerjék az igazságot. Teljes szívünkkel arra kell törekednünk, hogy megismerjük: mi az igazság." P.P. 36. o.

ISTEN TOVÁBB GONDOSKODIK AZ EMBERRŐL .

Midőn az ember az Édenkertjét elhagyta, azért, hogy megélhetését a bűn átka alatt földművelés által megszerezze, kapta azon engedélyt, hogy a "mezőnek füvét" is egye. E.G.W. Nagy Orvos Lábnyomán 229-30.
Bár az ítélet úgy hangzott: "Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe..." - nézzük meg mennyi időt éltek ezek az emberek?

Ádám-930, Séth-912, Énós-905
Kénán-910, Mahalálél-895, Járed-962
Methusélah-969, Lámekh-777, Nóé-950

Isten csak az özönvíz után adott engedélyt az embernek, hogy az állatok húsát egye, s nagymértékben fogyasztották azt. "Legyen az ő életének ideje 120 esztendő - mondá Isten, mivel látá hogy megsokasult az ember gonoszsága.

"Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelül... Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek." (I.Móz. 9, 3-4.)
S ennek az újabb "engedménynek" nemsokára látható volt a következménye is. Az ember gyorsan kezdett kissebbedni méreteiben és évei is csökkentek. Nézzük meg, hogyan jegyzi ezt fel nekünk a szent Biblia:

Sém-600, Arpaksad-438, Séláh-433
Péleg-239, Réu-239, Nákhor-148
Tháré-200, Ábrahám-175    

Ábrahám haláláról így ír a Szentírás:"És kimúlék és meghala Ábrahám jó vén- ségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttaték az ő népéhez." I.Móz.25, 8.

Mannaszedés a pusztában.
Mannaszedés a pusztában.
Izrael népének a Veres-tengertől a Sinai hegyig való zarándoklásuk alatt angyalok által készített eledelt a MANNÁT hullatta - mint egészséges táplálékot. Öt napon csak a napi szükségletükre való mennyíséget, a hatodik napon duplán kaptak, hogy már előre elkészíthessék a pihenőnapra - a szombatra valót is.
Már ebben az időben Isten az eredeti táplálékra akarta visszavezetni gyermekeit. A próba által egy új alkalom volt adva engedelmességük bemutatására:"Akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem? II.Móz 16, 4. ;IV.Móz. 11, 7-9.

Később a nép kívánságára az Úr Isten szél által fürjeket hoza... s az eredmény?
A hús még foguk között vala, és meg sem emésztették vala, a mikor az Úrnak haragja felgerjede a népre, és megveré az Úr a népet igen nagy csapással." IV.Móz. 11, 33. Hogyan emlékszik erre az időre vissza Dávid király? "Mikor az Isten haragja felgerjede ellenők, és főbbjeik közül sokakat megöle és Izraelnek ifjait levágá." Zsoltárok 78. 31. 25-30.

E szomorú események mellett, minden időben voltak Istennek hűséges gyermekei:
Gondoljuk át Dániel és a három társa történetét: "Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk... És tíz nap múlva szebbnek látszék az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek valának mindazoknál az ifjaknál, a kik a király ételével élnek vala." Dániel 1, 12. 15.

HASONLÓ bizonyságot tesz Péter apostol,- több száz évvel később - mint a Jézus Krisztus által megalapított keresztény egyház egyik tagja:
Péter pedig monda: Semmiképpen sem, Uram: mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant." Ap. Csel. 10, 14. 11-20.

Később így tanácsol bennünket levelében: "Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok." I.Péter 4, 7.Hanem a miképpen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben." I.Péter 1, 15.

A teremtés időszakától napjainkig az engedetlenség következményének hatását nap, mint nap érzi a bűnt elkövető emberiség. Szerető Istenünk várja, hogy a bűnös "megtérjen útjáról és éljen!" Ezékiel 18, 23.Ehhez pedig fokról fokra megadta segítségét: "Az igazak ösvénye pedig olyan mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig." Példab.4,18.

Majd 2000 évvel ezel őtt Jézus Krisztus megalapította egyházát a 12 apostol személyében. Ö előre látta - s János apostolnak a Pátmos szigetén bemutatta koronként egyházának alakulását korszakokon át a világ végéig. A János Jelenések könyvének 2 és 3. részében találjuk leírva a HÉT gyülekezet életét. Isten minden kornak megadta a maga korára jellemz ő "jelenvaló igazságot", s a próféciák tanulmányozása által mi is megismerhetjük a mi időnkre szóló "jelenvaló igazságot" s Péter apostol szavai szerint jó, ha: tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban." II. Péter 1, 12

Mi már a 7. Gyülekezet korszakában élünk, s erre az időre a jövendölés Így hangzik:
-"megnyilatkozzék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában." János Jel. 11, 19.

Mit láthattak meg a szövetségládában, mi volt benne?
"... a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái." Pál Apostol Zsidókhoz írt levél 9, 4.
Jelentésük:
- mannás korsó: Isten által adott egészséges eledel
- Áron kihajtott vesszeje: Isten által kiválasztott vezető
- szövetség táblái: Isten újával a kőtáblákra írt TÍZ parancsolat helyreállítása.


Minden gyülekezet a 7 korszakon át egy különleges üdvözlést kap, nekünk ismernünk kell, hogy a 7. Gyülekezet angyalának milyen üzenetet kellett leírnia János apostolnak:
"A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:" János Jel. 3, 14.

Miller Vilmos baptista prédikátor és társai kutatva a próféciákat (Dániel 8, 14.) megértették ezt, s reformációra hívták fel hallgatóik figyelmét.
Próféciai időszámítás szerint a 7. gyülekezeti korszak kezdete: 1844. /Dániel 8,14. 9,25./ NEVÜK . ADVENTISTÁK - JÉZUST VÁRÓK.

Reformokra adott Isteni figyelmeztetések:
1846-50-s ÉVEKBEN kezdték ünnepelni a teremtéskor megszentelt hetedik napot - A SZOMBATOT.
1848-ban kaptuk az első üzenetet a dohány, tea, kávé káros  hatásáról az emberi szervezetre vonatkozólag.
1850-ben a disznóhús káros hatásáról, s annak elhagyására volt  nyomatékos felhívás Isten népéhez.
1854-ben alapvető elvek lettek lefektetve a finomított élelmiszerek  elkerülésével kapcsolatban.
1858-ban a gyülekezetben már többen nem fogyasztottak disznóhúst.
1863-ban adta a Teremtő E.G Whitének üzenetét mindenféle húsfogyasztásának elhagyásáról.
1870-ben további figyelmeztetés az ecet, erős fűszerek, a sok só  fogyasztása ellen.
A tej és a cukor együttes használata eltömítik a szervezetet, zavarják az emésztőszerveket, és kihatnak az agyra is, - erjedést okoznak a gyomorban, azért ártalmas együtt.
1883-ban újabb szigorítás érkezett: "soha ne kerüljön  ebédlőasztalunkra szódabikarbónával vagy sütőporral  készített forró sütemény."
1884-ben újabb tilalmak: "Soha ne igyál teát, kávét, sört, bort vagy  bármi más szeszesitalt."
1901-ben már napjainkig előre vetített látomást kap E.G.White:

"...Látjuk, hogy a szarvasmarha egyre inkább betegségekkel lesz tele, s tudjuk, hogy eljön az idő, amikor nem lesz a legmegfelelőbb a tej és a tojás fogyasztása...A világ minden részén gondoskodás történik majd, hogy helyettesíteni tudjuk a tejet és a tojást."

1906-ban határozott állásfoglalás történt: "Gabonákban,
gyümölcsökben, zöldségekben és diófélékben megtalálhatjuk az összes olyan tápanyagokat, amire szükségünk lehet. Ezek az eledelek akkor a legtáplálóbbak ha a lehető legegyszerűbben és legtermészetesebben készítjük el őket."

(Idézetek: E.G.White Hogyan étkezzünk? c. könyvéből)

A Heted Nap Adventista Reform Mozgalom tagjai - mint az Isten által
adott egészségügyi reform helyreállítói -alapelvükké tették e reformokat, s szerte a világon szeretnék felhívni az emberek figyelmét e fontos igazságokra.

Szeretettel:
Bokor Katalin