Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Palocsai Erzsébet biológus ajánlása

BEVEZETŐ

Kedves Olvasó!

Ebben a pillanatban, amikor ezt a kis könyvet felnyitotta, szemeit is tágra nyithatja, mert csodá­lat­os olvasmánynak néz elébe. Kortól, nem­től, testi-lelki állapottól függetlenül, leköti majd fi­gye­lmét. Annyira a mindennapjainkhoz kötődnek sza­­vai, hogy nem létezik olyan ember, aki ne talál­na benne olyan igazságot, amely életé­hez tartozik. Sőt, for­dít­­va is igaz, olyan dolgokról sze­rez­het tu­domást, amely eddig nem kapcsolódott tudatosan hoz­­zá, érez­­­­hette, hogy létezik, mert sok „csodát” élt át már, de nem tudta, hogy honnan is származnak azok.

Annak, aki az olvasmányokat a vége felől sze­­reti visszalapozgatni, meglepetten észlelheti, hogy így is működik mindaz, amit a szerző átadni szeretne az olvasónak.

Ha eddig nem sikerült elég ismeretet szerezni testünk felépítéséről, szerveink működéséről, egé­szen a legapróbb sejtek feladatáig, most, fel­újít­hatja, vagy kiegészítheti azokat, hogy úgy­mond, fel­térképezhesse „belsőjét”.

Olvasás közben rájöhet arra, hogy nem lehet min­dennek a központja csak az anyagi test, mert en­­­­nek működnie is kell ahhoz, hogy élhessünk. Mégpedig úgy kell működnie, hogy jól érezzük ma­­­gunkat. Ugye ez nagyon fontos mindenki szá­mára?

Majd megtudhatja, hogy az a bizonyos lelki élet, amelyre nem nagyon figyelünk oda, „mert arra nincs szükség, arra nincs idő, az régimódi, az nem a mai világba való” jelzőkkel illetve el­hanyagoljuk, és sokszor csak akkor kapunk észbe, amikor a test már beteg, és alapja bizony vala­milyen lelki baj. Ha eddig ez nem volt fontos, most azzá lehet!

Mindezek ismeretében egy egész év, min­den hó­­nap­­ját külön karolja át, mindazokkal a jel­leg­­­ze­tességgel, ami a mi méréskelt éghajlatunk évsza­kai­hoz, és az ember mindennapi tevé­keny­ségeihez  fűződik.

Minden fejezetben, különösen nagy figye­lem­mel, és aprólékossággal támasztja alá a szerző mindezeket, a mára is érvényes bibliai idézetekkel, bizonyságot téve hitéről.

A hit, a remény, a szeretet az alapja mind­an­nak, ami igazán emberré alakít bennünket.    Üze­net mindazoknak, akik folyton érzékelik, de „vakok és „süketek” ahhoz hogy meghallják, meg­érezzék a Szeretet jézusi szavát.

Biztos, hogy elolvasván a 12 fejezetet, sze­re­tnék a 13.-al folytatni, mert közben sokan rájön­nek, hogy mennyire szükségük van mindarra, amit ez­zel a mindennapi emberekhez szóló, egyszerű, ért­hető szavakkal boncolgat a szerző. Rámutat a leg­gyakrabban felmerülő problémákra,  az egyén és a társadalom oda-vissza ható viszonyára, és fő­leg a család meghatározó szerepére az egyén jelle­mének formálásában, ugyanakkor ellátja olyan mély­re­ható tanácsokkal, amely a sokévi saját és em­be­rekkel, főleg betegekkel való kapcsolatok tapasztalatain alapszik.

Induljunk hát el ennek az érdekes éves út­mu­tató ismeretlen erdei útjain, kisebb-nagyobb ösvé­nyein, meg-megállva egy-egy tisztáson, ahol meg­­pillanthatjuk a fényt, a világosságot, magunk­ba szívhatjuk erejét, és mire kikerülünk az erdő sű­rű­­­jéből, csodálkozva vesszük észre, hogy nem volt könnyű, de megérte, mert másképpen látjuk a vilá­got. Ehhez kívánok kitartást, erőt, és Isten áldását.

Palocsay Erzsébet    
biológus