Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Papp Gábor ajánlása

Kedves Olvasó !

Tartalmas, szép könyvet kézbe venni és lapozgatni még ma, „az elektronikus könyvek” vilá­gában is nagy öröm. Külön, szakmai élvezetet nyújt,  ha a könyv a testi-lelki egészség széles skáláját felöleli, hasznos gyakorlati tanácsokkal és sok ta­nulsággal szolgál.
Ezekkel a jellemzőkkel rendelkezik Feketéné Bokor Katalin új könyve, mely kivételes, szépen do­ku­men­­tált remekmű. Hasznos a 12 fejezetre bontás, így min­­­­­­­den hónapban, sőt minden nap olvashatunk aktu­ális újdonságokat

Az anatómiai, élettani alapszintű ismeretek leírása nagyon sokat segíthet, hisz ezek nélkül nem min­­­­denki érthetné meg a könyvben foglaltakat. A szer­­­ző ismereteinek, végzettségének megfelelően meg­­­­találhatók a könyvben a természetgyógyászati tanácsok, javaslatok és a saját életében már évek, év­ti­zedek óta alkalmazott gyakorlati tapasztalatok szé­les skálája is. Hangsúlyozásra kerül a gyógynö­vé­nyek és az azokból készített teakeverékek szerepe is a gyógyászatban, csak úgy mint a friss levegőn vég­zett fizikai tevékenység jótékony hatása. A nap gyó­gyító erejét, a teljesen vegán táplálkozással lehet a leg­jobban segíteni.

A lelki egészségünk, lelki békénk biztosítása ér­dekében nem egyszer olvashatunk elgondol­kod­ta­tó­an szép verseket, dalszövegeket és idézeteket a Szent­írásból, melyek örök érvényű igazságokat fo­gal­maznak meg. Megtudhatjuk, hogy nem elég Isten elé vinni gondjainkat, problémáinkat, –de nem fe­led­kezhetünk meg a személyes erőfeszí­tése­inkről sem.

Testi egészségünk szempontjából leg­fon­to­sabb a légzés, majd a folyadékfogyasztás, és csak ez­u­­­tán jön a táplálkozás. ­Újból meg kell tanulnunk a ha­­­­­si lég­zést, melyet újszülött korunkban még tud­tunk, és naponta 24 órán át alkalmazzuk. ­Reggel, éh­gyomorra  igyunk meg 1-2 po­hár vizet, majd úgy foly­­­­tassuk, hogy a napi 2,5 liter folyadékot  meg­kap­ja­ szerve­zetünk. Fontos az egymásra épülő három szint isme­rete: az emész­tőrendszer, a vér és a sejtek – me­­lyek ál­lan­­dóan oda-vissza kapcso­latban vannak egymás­sal. Télen naponta csak kétszer, nyáron pedig há­­­rom­szor együnk. Ez magában fog­lalja azt is, hogy az ét­ke­­zé­sek között, kizárólag  egészséges folya­dékot  fo­­gyas­szunk, és ne nassoljunk sem­mit,  egy morzsát se együnk. Ajánlom minden­ki­nek kipróbálásra 4-6 hé­­­­­­ten át és szin­te garantálható a meglepően kedvező sa­­­­ját, sze­mé­­­lyes tapasztalat. Vacsorára keveset együnk és le­he­tőleg 4-5 órával azelőtt mielőtt ágyba bújunk. „Hogy nyugodtan alhass, üres legyen az alhas.”

A szerző bátran felvállalja azt is, hogy nem hasz­­­nál semmiféle táplálék-kiegészítőt, szemben a mé­­di­ában olvasható, hallható információkkal, me­lyek szerint a mai szennyezett környezetünkből még a nyers táplálékok fogyasztásával sem tudjuk a szer­ve­­­­­­­zetbe juttatni a szükséges mennyiségű és minőségű ásványi anyagokat, vitaminokat, nyomelemeket, en­zi­meket.

Egészségi állapota ennek ellenkezőjét bi­zo­nyítja. Állíthatom, hogy – jelen ismereteim alapján – ő és férje élnek a legegészségesebb ÉS egyben leg­olcsóbb módon országunkban. Bölcs előrelátás - a ta­va­szi, nyári időszak kihasználása a téli tartalékok meg­­­­teremtésére – és kísértések elkerülése miatt nem jár­­­­­nak minden nap boltba bevásárolni. Bárki képes le­­­het ugyanerre! Becsüljük meg testünket - a ben­nünk lakozó Szent Lélek templomát – és mindig su­gá­­­­rozzon belőlünk a szeretet. Tanuljunk meg örülni min­dennek, még annak is, amit most úgy érzünk, hogy fáj, bánt vagy rossz nekünk – hisz tudnunk kell: min­­den miérettünk van, mindent  a ja­vunkra formál az Isten. Gyakorlati tanácsként ol­vashatjuk, hogy ke­res­sünk a környezetünkben olyan személyt, aki­nek súlyosabb egészségügyi, lelki vagy gazdasági prob­lémája van, mint nekünk és se­gít­­sük SZERE­TET­TEL. Így az „elefánt” nagyságú sze­mélyes gon­dunk rö­vid időn be­lül „bolha” nagy­ságúvá válik. Min­den, amit végzünk, bár­mi is az, - szívvel, vidá­­­­man, sze­retettel – és  ne köte­lességből- végezzük.
Az ifjúság – ők a jövő generációja – egész­ség­ügyi felvilágosítása, személyes példamutatás a szü­lők, a felnőttek részéről elengedhetetlenül fontos. Mind­ez ma nagyon nehéz, s ehhez ne­künk felnőt­tek­nek is szükséges az önuralom gya­kor­lása. Hasz­nál­juk józan paraszti eszünket, hogy ahol le­het, előz­zük meg a bajt, a betegséget, s olyan élet­­módot foly­tas­­sunk, mely kizárólag segíti – és nem rom­­bolja – az élet­mű­kö­désünket, sejtjeink tevé­keny­ségét. Nem fe­ledkez­hetünk meg emellett a rend­szeres méreg­telenítésről sem, szervezetünk kitisztításáról.

Annak ellenére, hogy sok ismert, hallott és ol­­va­­sott életvezetési tanácsot találunk a könyvben, még­sem eszerint éljük életünket. Így nem csodál­koz­­hatunk azon, hogy egyre nő a lakosság körében az un. „jóléti társadalom” betegségek (magas vér­nyo­más, cukorbetegség, csontritkulás, allergia, aszt­ma, ízületi betegségek stb.) száma. A szerző éle­tében nem fo­gyasztott egy falat húst sem - mely a szervezet elsa­va­sodását okozza a magas fehér­jetartalom (amino­SAVAK-ból épül fel) miatt- és a vege­táriánus élet­módról, már hosszú ideje áttért a vegán (kizárólag növényi eredetű) táplálkozásra.

Tehát a könyvben leírtak, tiszta elméből, tiszta lélekből és tiszta szervezetből származnak! Már csak ezért is érdemes elgondolkodnunk az olva­sottakon, majd önkritikusan a tükörbe néznünk és lé­pésről lépésre, nap, mint nap követnünk a taná­csokat – melyet szívből ajánlok mindenkinek.

Papp Gábor
szülész-nőgyógyász adjunktus
gyermeknőgyógyász szakorvos