Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Mit jelent nekem a szombat?

2. Móz. 20, 8. Tízparancsolat - Megemlékezzél… miért?

az Úrnak a Te Istenednek szombatja ….

Mikortól? I. Móz.  2, 2-3. : Isten a teremtő… A teremtés emlékünnepe.
Isten azzal, hogy megáldotta a hetedik napot, emléket állított az Édenben teremtési
művének. Rábízta Ádámra, az egész emberi család atyjára és képviselőjére…Teljesen
emlékeztető jellegű az egész emberiség számára. Nincs benne semmi homályos, és nem
korlátozódik egyetlen népre…Teremtő példáját követve az embernek is meg kell pihennie
ezen a szent napon, hogy… elgondolkozzék…szíve megteljék Alkotója iránti szeretettel
és hódolattal.    Isten látta, hogy az embernek még a Paradicsomban is szüksége van a
szombatra: arra, hogy a hét egyik napján félretegye saját érdekeit és foglalatosságát,
mélyebben elgondolkozzék Isten művein….  Hálát ébresszen, mert jóságos Teremtőjétől
kapta mindazt, aminek örül és amit birtokol..  P.P. 21-22.

Örök  jel: 2. Móz. 31,16-17.
Így a szombat az Isten iránti hűségünk jele  mindaddig, amíg emberek élnek a földön
Azért, hogy szolgálják Istenünket. (P.P. 263. )
           
Megszentelődés jele   (Vegyes Bt.  212)
A szombat, amely a világnak annak jeléül adatott, hogy Isten a teremtő, egyszersmind 
annak  is jele, hogy Isten megszenteli őket…Azok számára, akik megszentelik a szombatot, a megszentelődés jelét is képezi. Az igazi megszentelődés Istennel való összhangot, jellemével való egységet jelent.
Az Úr szombatjának megszentelése örök üdvösséget jelent  számunkra. (219)

Megkülönböztetés jele:
Amint a szombat nap már akkor is a megkülönböztetés jele volt, midőn Izráel Egyiptomból a földi Kánaánba vonult, ugyanúgy ma is Isten népének megkülönböztető jelét képezi. Ez a nap különbözteti meg a törvény  hű követőit annak megrontóitól. (Vegyes Bt.)
Mivel a szombat a menny és a föld Teremtőjeként mutat rá Istenre,  ezért az igaz Istent megkülönbözteti a hamis istenektől. Mindazok, akik megtartják a hetedik napot, ezzel a cselekedetükkel azt fejezik ki, hogy ők Jahve imádói.(P,P. 263.)
      
Isten és az ő népe közötti rokonság jele
Olyan jel ez, amely igazolja, hogy tiszteletben tartják az ő törvényét.
    
Az engedelmesség jele:  
Aki szívből engedelmeskedik a negyedik parancsolat követelményének, az  engedelmes lesz az egész törvénnyel szemben, és engedelmessége által megszentelődik.

Aranykapocs,
A szombat képezi azon  aranykapcsot, amely Istent  az ő népével egyesíti. (214.)

Aranylánc  és védelem:
„Minden egyes lélek, aki elfogadja Isten uralmának eme jelét, az isteni örök szövetség védelme alá helyezi magát: az engedelmesség aranyláncával köti magát össze, amely láncnak minden egyes szeme egy ígéret. (213.fent.)

Teremtő  pecsétje:
A tíz parancsolat közül csak a negyedik tartalmazza a nagy törvényadónak, az ég és föld teremtőjének pecsétjét. (Vegyes Bt.)
A negyedik parancsolat az egyetlen parancsolat a tíz közül, amelyben benne van a törvényadó neve és jogcíme. Ez az egyetlen parancsolat, amely megmutatja, kinek a tekintélye adta a  törvényt. Magán viseli Isten pecsétjét, amelyet törvényére helyezett annak hitelessége és kötelező ereje bizonyítékaként. P.P. 263-4.)
 
Áldás:
Aki ezen parancsolatnak engedelmeskedik, Isten nevét és e névben foglalt áldásokat veszi magára.

FELADAT: MEGEMLÉKEZZÉL A SZOMBATNAPRÓL

Egész héten legyen emlékezetünkben a szombat és tegyünk előkészületeket arra, hogy
azt a törvény szerint megtartsuk. … Otthonotok kicsiny gyülekezetét úgy vezessétek,
hogy  szombaton mindannyian készek legyenek az Urat az ő szentélyében imádni….
akkor nem marad szombat napra elvégezetlenül olyan kötelesség, amelyet a hat
munkanap alatt kellett volna elvégezni.
Habár  egész héten keresztül kell folytatni a szombatra való előkészületeket, mégis a pénteki nap képezi az előkészület különleges napját:   „A holnap a nyugalom napja az Úrnak szentelt szombat, amit sütni akartok süssétek meg és amit főzni akartok, főzzétek meg: ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.
2.Móz. 16,23.

Ezen a napon kell minden nézeteltérést elsimítani, úgy a családban, mint a gyülekezetben.
Buzgón őrködjünk a szombat kezdetére és végére, gondoljunk arra, hogy minden
pillanata megszentelt idő.
Minden szombaton számoljunk lelkünkkel, hogy felismerhessük, vajon lelki hasznot, vagy kárt hozott-e nékünk az elmúlt hét.

Hogyan ünnepeljünk?
„Ha a  szombatot  gyönyörűségnek hívod,  az  Úr szent és dicsőséges napjának, dolgaidat nem tévén, foglalkozást nem találván, hamis beszédet  sem  szólván   …
Ésaiás  58, 12-13.

A szombatiskola és az istentisztelet a szombat napnak csupán egy részét veszi igénybe;
a családnak alkalma nyílik, hogy a hátralévő időt az egész szombat napnak a legszentebb és legdicsőbb óráivá tegyék. Ennek az időnek legnagyobb részét a szülők töltsék gyermekeik körében…Beszéljetek nékik az üdvösség útjáról. Vegyes  Bt. 221.

Hálás vagyok a hatalmas Teremtőnek, hogy drága szüleim ebben a hitben neveltek bennünket,  sok próba és nehézség árán is. 
                                                                                          
Szeretettel: 
Feketéné Bokor Katalin