Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Az én meditációm

Orvosi szótárban a "meditatio"szónál ezt olvassuk: meditálás, elmélkedés, töprengés.

Vajon oda kell figyelnünk arra, hogy miről elmélkedünk, gondolkodunk, meditálunk?

Vegyünk példát JÉZUSRÓL, akiről az akkori emberek azt mondták: "Soha ember úgy nem szólott" (János ev. 7, 46), hogyan meditált?

Gyermekkoráról ezt olvashatjuk:
"Édesanyja volt első tanítója. Most, anyja ölében pontosan azokat a szavakat hallotta, amelyeket Ő maga mondott Mózes által Izraelnek. Ismereteit úgy szerezte, ahogyan mi is megtehetjük. Az Írásokban való alapos jártasságából látható, milyen szorgalommal szentelte gyermekéveit Isten szavának tanulmányozására. "Jézus Élete 49. o.
"Valahányszor megengedték, munkahelyéről a mezőkre ment, hogy a zöld völgyekben elmélkedjen, és közösségben legyen Istennel a hegyoldalban vagy az erdő fái között. A hajnal gyakran félreeső helyen találta, elmélkedve, az Írásokat kutatva vagy imádkozva." Jézus Élete 66 o.
" A természet ölén, imái által merített mennyei erőt, hogy a reá váró kötelességek és próbák felvértezetten érjék." Világ reménye 237. o.
Úgy érzem itt érdemes megállni... s kissé megfontolni, mit is jelent a meditáció, amiről ma naponta oly sokat hallunk... Többféleképpen beszélnek róla, élik át... de lényege mindenek előtt az: Csendben, magunkba mélyedve értelmi világunkkal - egy dologra összpontosítva magunkat - lelkileg feltöltődünk!? Mi ad nekünk így többlet-erőt? Több betegemtől hallottam már a gyakorlati "véghezvitelét" a meditációnak: Kaptam - vettem - egy-öt-tíz szót, s azt különböző ideig, de legalább 20 percig mondogatom magamban... s mikor így meditálok csak erre gondolva, teljesen kikapcsolódok, megújulok lelkileg.
S vajon milyen új erőt kapott ezáltal az illető, hogy a jövőben reá váró gondokat tovább tudja hordozni? Mikor egy doktorált mérnöknő mondta ezt nekem, megkérdeztem tőle: Mond, ha 20 percig azt mondogattad volna magadba: "esik az eső, esik az eső.... Tudtál volna másról gondolkodni? - nem - volt a csodálkozó válasz. Ezért még pénzt sem kellett volna kiadnod, és 20 percig elvonta volna a figyelmedet a problémáidtól, gondjaidtól, igaz? Igen- mondta. S meg is értette, miért mondtam ezt...

Fiatal koromban tanultam e nagy igazságot, amit a mai napig is elfogadok:
"Az embernek szüksége van egy rajta kívül és felül álló hatalomra, mely visszaállítja Istenhez való hasonlóságát.. Az Úr nem akarja, hogy az emberi erő megbénuljon. Istennel együttműködve az ember ereje elegendő lehet a jóra. Az Istennel való kapcsolat által egyre inkább alkalmasabbá válik a munka végzésére." Szemelvények I. 345. o.
"Az evangélium lelki eledelként szolgál, hogy kielégítse az ember lelki étvágyát. Az evangélium Isten hatalma és bölcsessége. U.o.231. Oldal.
"Az elme és a lélek abból él, amiből táplálkozik, ezért rajtunk áll, hogy eldöntsük, mivel táplálkozzék. Mindenkinek hatalmában áll, hogy megválassza érdeklődését, amellyel lefoglalja gondolatait és kialakítja, kifejleszti jellemét. Minden embernek kiváltsága, hogy hozzájuthasson a Szentíráshoz, a Bibliához, Isten Igéjéhez. Isten így szól:
"Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz." (Jer. 33, 3. ) Előtted az élet 124. o.

Azt is gyermekkoromban tanultam, hogy életünk végéig tanulmányozzuk a három tankönyvet, amelyek mindig rendelkezésünkre állnak! Ezek:

  1. Biblia: mint a Könyvek Könyve
  2. A természet : mint tankönyv
  3. Tapasztalataink: : mint tankönyv

Vegyük sorba, röviden mit jó, ha tudunk a BIBLIÁRÓL:

II. Timótheus 3, 16-ban ezt olvashatjuk:
"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."
II. Péter 1, 19-21-ben ezt találjuk:
"És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is... Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó: hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei."
A Te igéd igazság 227-én így tanít bennünket:
"Isten véges emberekre bízta ihletett igéi elkészítését. Ez a könyvekbe, az Ó és Újszövetségbe rendezett ige a bukott világ lakosainak útikalauza. Nekik adta az Úr, hogy tanulmányozzák és engedelmeskedjenek utasításainak, s akkor senki sem tévedne el a mennybe vezető úton."
"a Bibliát gyakorlati célra kaptuk. Az isteni értelem halkítva jelenik meg benne." 228. o.

Foglalkozzunk rég-múlt történelemmel , mely ma is bizonyítja a Biblia hitelességét: Mikeás próféta Kr. e. 725 -körül volt, honnan tudta Ö 700 évvel hamarabb megírni Krisztus születésének helyét pontosan ? Mikeás 5,2.
Dániel próféta 500-600 közötti időszakban élt, hogyan írta meg: Messiás eljöveteléig való idő pontos kiszámításának dátumát? Dániel 9,24-25.
Vagy Zakariás próféta honnan tudta megírni, hogy 30 ezüst pénzt fizetnek Jézusért ? (11,12.)
S még egy másik ismertebb történelmi tény: Nagy Sándor uralkodása. Olvassuk el Dániel próféta által írt jövendölést: 8, 21-22. amit ugyancsak Kr.e. 534-ben írt meg
"A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. Hogy pedig az letöretették, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével."Mit bizonyít a történelem majd 300 év múlva: Nagy Sándor halála után négy tábornoka osztozkodott birodalmán, de négyüknek nem volt olyan hatalma együttesen, mint magának - Nagy Sándornak - egyedül. (Erről, s bármiről - bővebben, ha e-mail-en, vagy személyesen kérdez a kedves olvasó, szívesen válaszolok).

A Szent Biblia utolsó szavaival arra figyelmeztet bennünket, hogy úgy fogadjuk el, ahogy meg van írva, s ahhoz se hozzátenni, se elvenni nem szabad, mert arra Isten csapást fog adni. Kérdés: létezik olyan, hogy valaki hozzá tesz, vagy elvesz a Szent Biblia szavaihoz?

Kérem hasonlítsa össze Máté evangéliuma 4, 5-6 verseit a Zsoltárok könyve 91, 11-12. versével. Ha figyelmesen olvassa, észreveszi, hogy az ősellenség hiányosan idézte a Biblia szavait mikor Jézust meg akarta kísérteni. S terve azért nem sikerült, mert Jézus szigorúan ragaszkodott ahhoz, ami "meg van írva". S ha ezt Jézussal megtette, velünk is megteheti.

"Mint a szellemi fejlődés eszköze, a Biblia hatásosabb, mint bármely más könyv."
Nekem mi a legcsodálatosabb vele kapcsolatba:
A Biblia 66 könyvét harminchat szerző írta, akik különböző társadalmi rétegekhez tartoztak, a legnagyobb királytól elkezdve egészen a legegyszerűbb pásztorig, ezerhatszáz esztendőt felölelő korszakban....S mégis mily összhangot találhatunk úgy az Ó- mint az Újszövetségben egyaránt. Az első nyomtatott könyv a Biblia volt.

Található-e a világon a mi időnkben a Bibliához hasonló könyv, melyet annyi példányban, s annyi nyelven nyomtattak volna ki, vagy mily sok ember olvasta és olvassa? Ezért figyelmezzünk a következő tanácsra:
"Nem vagyunk biztonságban, ha személyesen nem kutatjuk naponta a Szentírást világosságért és ismeretért! Nem szabad távol tartanunk életünktől Isten Igéjét. Forgassuk elménkben, fogadjuk örömmel szívünkbe - őrizzük, szeressük és engedelmeskedjünk neki!" Szemelvények I. 330.

Többször elmondtam már előadásaimon, de a betegeknek is egy kézzel fogható példát:
Fizikai testünk csak abból a táplálékból tud élni, s erősödni, amit én magam eszek meg, amit az én gyomrom emészt, s ez által táplál.
Így van ez a lelki dolgokban is. Nem elég hallgatnunk valakitől Isten szavát, nekünk személyesen kell kutatnunk azt, ízlelgetnünk, s megemésztenünk, feltöltődve általa.
Kérjük mi is Dávid királlyal együtt: "Add értenem a te határozataidnak útját, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!" Zsolt. 119, 27. Ez egy igazi meditáció.

2. Természet Könyve Részletek >>

3. Tapasztalatok Könyve Részletek >>